‘Wij willen de beste methode voor duurzame slibverwerking neerzetten’

Waterschap Vallei en Veluwe en GMB BioEnergie, ondersteund door Royal HaskoningDHV, werken vanaf begin 2022 tien jaar intensief samen aan duurzame oplossingen voor het verwerken van zuiveringsslib.

Joep van Doornik, projectmanager bij Vallei en Veluwe: ̒Op dit moment wordt het slib, als restproduct uit de rioolwaterzuiveringen nog verbrand, waarbij CO2 vrijkomt. Wij onderzoeken hoe we slib duurzamer kunnen verwerken en hoe waardevolle grondstoffen uit het slib kunnen worden teruggewonnen. Wij hopen dat de geselecteerde techniek dé nieuwe methode voor slibverwerking kan worden.̒

Co-creatie

Joep: ̒Wij hebben als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Slib is naast water de grootste stofstroom in onze bedrijfsvoering. Daarom gaan wij, in co-creatie met marktpartijen, op zoek naar een duurzame, en circulaire verwerkingsmethodiek die in 2032 operationeel moet zijn. Zo hopen we stappen te zetten om ons doel te bereiken.̒

Martin Wilschut, manager technologie en ontwikkeling bij GMB BioEnergie, noemt de uitvraag een cadeautje: ̒Ons bedrijfsmotto ̒Uitdaging verbindt̒ past perfect bij deze aanbesteding. Niet alleen omdat circulariteit ook bij ons een speerpunt is in de strategie, maar vooral omdat slibverwerking een kernactiviteit is voor GMB BioEnergie. Dan is het heerlijk om uitgedaagd te worden om samen met het waterschap de meest optimale slibverwerking uit te werken.̒

We hopen straks de stap te zetten naar een echt circulaire oplossing, die wellicht ook voor andere waterschappen een doorbraak kan betekenen.

Technieken inventariseren en toetsen

Momenteel worden, in Nederland en internationaal, de mogelijke technieken geïnventariseerd. Om te bepalen welke technieken relevant én haalbaar zijn, gebruikt het kernteam een multicriteria-analyse en een TRL-analyse (Technology readiness level). Martin: ̒Uiteindelijk komen we zo tot een gewogen en onderbouwde shortlist met een aantal slibketens of treintjes, met verschillende technieken. Daarvan werken we de top vijf verder uit, waarna we overgaan tot de pilotfase. Daarin bepalen we of de voorkeurstechnieken ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn. Ook ten aanzien van verbruikscijfers, betrouwbaarheid en kosten.̒

Joep: ̒De komende vijf jaar verdiepen we ons steeds meer en meer in een steeds kleiner wordend lijstje technieken. Hieruit kan GMB dan een aanbieding schrijven. Is het een match? Dan heeft GMB weer vijf jaar om die techniek te gaan bouwen zodat die in 2032 draait.̒

Impact op andere waterschappen

Nadat de aanbesteding werd gegund aan GMB BioEnergie, is in de aanloopfase veel aandacht besteed aan het projectplan en de projectorganisatie. Hierbij is een kernteam ingericht met mensen van GMB, Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV, die rapporteren aan een stuurgroep. Naast het kernteam is er een expertteam waarin specialisten uit binnen- en buitenland hun kennis inbrengen. Ook is er een klankbordgroep ingericht, waarmee ook andere waterschappen worden aangehaakt. Voor de in- en externe communicatie is er een communicatieteam dat presentaties, nieuwsbrieven en video’s verzorgt. ̒De aandacht voor het aanhaken van stakeholders is een bewuste keuze, vertelt Joep. ̒Ons onderzoek kan ook voor andere waterschappen relevant zijn, daarom willen we die collega’s zo goed mogelijk informeren, naast de al bestaande kennisuitwisseling via diverse werkgroepen en platformen.̒

Cultuurverschillen en 'zachte' aspecten

Om de teamdynamiek te bewaken is veel aandacht voor zogenaamde 'zachte' aspecten in de samenwerking. Joep: ̒In een samenwerking gaat het meestal niet mis op de planning of op euro’s, maar op de zogenaamde zachtere aspecten en teamdynamiek. Zeker bij techneuten is daar van nature vaak minder aandacht voor.̒ Martin vult aan: ̒We gaan als team een meerjarige samenwerking aan, met teamleden uit verschillende organisaties, met eigen culturen en besluitvormingsprocessen. Dat is belangrijk om te onderkennen, en daarom hebben we ook een externe begeleider ingeschakeld om ons daarbij te ondersteunen.̒

Open traject

Beide mannen hebben veel vertrouwen in het traject. Joep: ̒We hopen straks de stap te zetten naar een echt circulaire oplossing, die wellicht ook voor andere waterschappen een doorbraak kan betekenen. Maar ook als we concluderen dat volledige circulariteit nu nog een brug te ver is, hebben we dat in ieder geval volledig uitgezocht en onderbouwd. Dus de kennis die we hier opdoen is sowieso waardevol. Daarom draaien we hier ook een open traject, waarbij we externen zoveel mogelijk meenemen. Iedereen die geïnteresseerd is kan meekijken.̒

Martin: ̒Wat ik heel gaaf vind is dat we dit echt samen doen, met enthousiaste mensen die echt iets nieuws en iets goeds willen neerzetten.̒ Joep: ̒Daar sluit ik mij helemaal bij aan! Ik ben blij en trots op hoe goed en plezierig we als team samenwerken.̒